Zprava je to s 709 REGENERACE - Přirozená cesta ke zdraví a poznání

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

HERNÍ ŘÁD SOUTĚŽÍ PRO PŘEDPLATITELE

1) Tento herní řád rámcovým způsobem upravuje pravidla soutěží o věcné ceny (dále jen "Soutěže" nebo jednotlivě "Soutěž"), které budou vyhlašovány dle uvážení společnosti Regenerace, spol. s r. o. Vyhlašovatelem Soutěží je společnost Regenerace, s. r. o. (dále jen Regenerace), se sídlem Praha 6, Starostřešovická 79/15, PSČ IČ:49706527. Spolupořadatelem Soutěží jsou společnosti, které poskytují ceny pro výherce jednotlivých Soutěží.

2) Soutěží se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Regeneraci, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěží, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěžemi. Regenerace si vyhrazuje právo stanovit další podmínky či omezení účasti pro jednotlivé Soutěže (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny v soutěži nebo na www.regenerace.cz

3) V rámci každé Soutěže bude vyhlášena soutěžní otázka nebo úkol, podmínka. Spolu se soutěžní otázkou, úkolem, podmínkou bude vyhlášen i počet výherců, jenž se bude v dané Soutěži losovat a ceny, které tito výherci získají. Úkolem soutěžících bude ve stanovené lhůtě splnit tyto podmínky tak, jak je stanoveno. Lhůta pro splnění otázek a úkolů je Soutěži vždy stanovena.

4) Soutěžící je povinen uvést své jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonický kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště může být v případě výhry zveřejněna na stránkách www.regenerace.cz, www.predplatne.cz a v tištěné verzi časopisu Regenerace. Může být učiněna fotodokumentace, která může být v časopisu Regenerace zveřejněna. Dále, že jejich údaje mohou být v případě výhry předány společnosti, která je spolupořadatelem příslušné Soutěže, pro účely distribuce ceny.

5) Na každou soutěžní otázku může soutěžící odpovídat pouze jednou. Porušení nebo obcházení tohoto pravidla může být důvodem k vyloučení soutěžícího z příslušné Soutěže.

6) V rámci každé Soutěže budou všichni soutěžící, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku, splnili požadované podmínky, úkol a obsahují-li jejich podklady všechny požadované údaje a vše bylo splněno ve stanovené lhůtě, zařazeni do slosování a bude z nich vylosován stanovený počet výherců vygenerováním, kteří získají vyhlášené ceny. V případě Soutěže s více různými cenami je rozhodnutí o tom, jaký výherce jakou cenu získá, zcela na uvážení Regenerace.

7) Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu v podkladech do doby stanovené v každé soutěži. Pokud si společnost, která je spolupořadatelem Soutěže, nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Ceny, které nebudou výherci převzaty, propadají bez náhrady ve prospěch Regenerace, která je s nimi oprávněna naložit dle vlastního uvážení.

Soutěžící jsou srozuměni s tím, že není možné ceny ze Soutěží vymáhat právní cestou ani žádat místo nich poskytnutí finančního či jiného plnění. V případě nepředvídaných okolností si Regenerace vyhrazuje právo poskytnout výhercům místo vyhlášených cen náhradní cenu obdobného typu a hodnoty.

9) Na regulérní průběh Soutěží dohlíží Pavla Machálková, marketingový specialista. Stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu marketing@regenerace.cz nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků příslušné Soutěže. Ke stížnostem uplatněným jiným způsobem či po této lhůtě nebude přihlíženo.

10) V případě řádného uplatnění stížnosti nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Regenerace ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěží.

11) Regenerace si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, stanovené tímto herním řádem, nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

12) Předplatitel tímto uděluje souhlas vydavateli časopisu, společnosti Regenerace, spol. s r. o., k využití výše uvedených osobních údajů ke všem činnostem souvisejícím s vedením předplatného a informováním o časopisu a jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost A.L.L. Production, s. r. o. Předplatitel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13) Regenerace si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit. Tím není dotčeno právo Regenerace stanovit konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží v rozsahu předpokládaném tímto herním řádem bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

14) Soutěžící, který si zásilku nepřevezme do 30 dnů nebo zažádá o vrácení předplatného, nemůže být do soutěže zařazen.

15) Soutěž probíhá na území celé ČR. Platí i pro předplatitele na území SR.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival