Zprava je to s 95 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

FENOMÉN: KIRLIANOVA FOTOGRAFIE

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 02/2004

Autor: Jiří KUCHAŘ

REGENERACE

A uplyne sotva první polovina toho století a dojde k uskutečnění toho, co se musí jevit jako něco hrozného pro člověka do věci zasvěceného; dojde k takovému odmítnutí duše, jako kdysi byl v 9. století odmítnut duch. Tato slova pronesl Rudolf Steiner v přednáškovém cyklu, který začal 27. března 1917 v Berlíně. Knižně vyšel později pod názvem Stavební kameny k pochopení mystéria na Golgotě. Je to jeden z nejúžasnějších cyklů, jenž tento zasvěcenec pronesl; pro lidstvo 20. století o to důležitější, že jej doslova prorocky zveřejnil v době, kdy v čase vrcholící první světové války ještě zřejmě nikdo neměl tušení, že na východě Evropy vznikne společnost tak neuvěřitelná.

JAK JE TO S DUŠÍ?

Podle Marxe a Engelse již neplatí žádné duševno. To, co žene dějiny kupředu, jsou pouze hmotné impulsy, boj o hmotné statky. To duševní, jak to bylo jimi vyjádřeno, tvoří jen jakousi nadstavbu základů čistě hmotného dění. Vývoj ale pokračuje dál: v 9. století byl církví »oficiálně « odstraněn duch; dnešní lidstvo rychle směřuje k tomu odstranit také duši. V tomto směru došlo dosud jen k předběžným věcem, přesto však je dnes již doba zralá i pro odstranění duše. Vědecký světový názor, materialistický výklad dějin, vědecký materialismus, duše jako odraz fyziologických pochodů v těle. Pamatujete si na ty doby ještě? Já ano; mám jako absolvent stavební fakulty z roku 1984 povinnou státní zkoušku z marxistické filozofie.

Když německá televizní stanice ZDF vyhlásila výsledky národního referenda o deset nejvýznamnějších Němců v dějinách, nevěřil jsem vlastním očím. První byl Adenauer, druhý Luther a třetí Marx. Ve světle slov Rudolfa Steinera těžko pochopitelná věc: Němci považují Karla Marxe za třetího nejvýznamnějšího muže svých dějin. Člověka, který přirovnal společnost ke stroji a z člověka samotného učinil jen jeden z jejích šroubků.

Kirlianova fotografieTMA POD SVÍCNEM?

Jistě se po tomto úvodu ptáte, co má Marx společného s fenoménem Kirlianovy fotografie? Když nic jiného, tak přinejmenším dobu, v níž se tento mimořádný fenomén zrodil a která byla poznamenána právě Marxovým jménem. Sovětský svaz, dějinný útvar tak zvláštní, určující životy půlky Evropy včetně nás, byl přímým výtvorem myšlenek o neexistenci duše; lépe řečeno o její existenci jakožto »odrazu hmoty«. Žili jsme to ostatně dlouho a myšlenkové odlesky socialistické výchovy poneseme také pěkně dlouho, protože pragmatismus může mít nejrůznější podoby.

Dějiny jsou zvláštní. Možná jen proto, že v SSSR vládla tuhá materialistická oligarchie, bylo možné, že ve »státním zájmu« vznikly projekty, na něž by oficiálně dnes jen sotva která vláda vydala tolik prostředků jako tehdy ta rusko-sovětská. To, co se dělo v bývalém Sovětském svazu v době mezi dvěma válkami, si člověk dovede jen těžko představit.

Co se ovšem odehrávalo na poli parapsychologie, to už se poněkud vymyká i našim představám o výzkumu těchto fenoménů a úkazů, alespoň zběžně obeznámeným například s výzkumem v někdejší Psychoenergetické laboratoři. Důvod byl nepochybně čistě utilitární: užitek mělo přinést jen to, co je k potřebě.

Rozsáhlé telepatické pokusy, činěné na dálku tisíců kilometrů, pro které nebyl problém vybudovat olověné komory o decimetrové síle zdí, pokusná zařízení, která ekonomicky těžce zkoušenou zemi, kterou tu a tam zachvátil dokonce hladomor, stála neskutečné peníze, to vše muselo mít důvod. Možná tím důvodem byla Stalinova paranoia. Jeho podvědomá snaha ochránit se, získat maximum informací »jinou« cestou. Jaká ta cesta mohla být, o tom lze jen spekulovat. Jedním z horkých kandidátů byla samozřejmě telepatie. Abychom se dostali k roku, kdy vznikla Kirlianova fotografie, bylo by dobré připomenout si některá fakta, která o pokusech konaných na vlastním území Rusové pustili na veřejnost. Není jich mnoho – ovšem také ne málo. Jen sotva o nich lze říci, že to byla příslovečná »tma pod svícnem«.

TELEPATIE, MESSING, KULAGINA

V letech 1932 až 1935 se pod vedením profesora L. L. Vasiljeva uskutečnila řada unikátních telepatických experimentů, prováděných na vzdálenosti metrů až stovek kilometrů. Výsledky byly šokující, a to i přesto, že pokusné osoby byly umístěny v olověných komorách, které dokázaly odstínit jakékoli fyzikálně měřitelné parametry. V té době začaly v SSSR také první experimenty s plazmou.

Skutečně pikantně dějinný náboj dostala parapsychologie v SSSR za druhé světové války. Do SSSR emigroval roku 1939 polský žid Wolf (Grigorijevič) Messing, muž obdařený úžasnými jasnovidnými – slovy psychotroniky telegnostickými – schopnostmi. Stalin jej nechal vyzkoušet při dvou dnes již legendárních experimentech. Při prvním měl v bance vyzvednout na prázdný list papíru 100 000 rublů, což zvládl tak dokonale, že pokladník později hrůzou z toho, co dopustil, zemřel na infarkt.

Při druhém měl projít bez »bumážek« na Stalinovu daču. Sedmi strážcům, které cestou potkával, vsugeroval, že je Berija, ačkoli mu vůbec nebyl podobný. Prošel hladce. Messing měl údajně Stalinovi – kromě mnoha dalších věcí – předpovědět i výsledek války; možná proto se generalissimus, jinak prý spíš bázlivý muž, rozhodl neodejít z obklíčené a napůl evakuované Moskvy za Ural, což vlastně rozhodlo válku na Východě.

Samostatnou kapitolou jsou ruská média a senzibilové, schopní roztáčet střelku kompasu nebo hýbat na dálku předměty. Mezi nejslavnější patřily zřejmě Džuna Davitašvili a N. S. Kulagina. Pro české zvídavce jistě není bez zajímavosti, že s oběma experimentoval i náš přední znalec psychotroniky PhDr. Zdeněk Rejdák, který se mimochodem sešel i s Messingem.

V tomto podivuhodném ovzduší gulagů, strachu a společenské spouště se děly věci, nad nimiž žasl celý svět. Sovětští badatelé byli ovšem nuceni podávat »vědecký výklad« a pro popis telepatických přenosů vypracovali například celý matematický aparát, který byl více méně k ničemu. Potvrzuje to ostatně Koganův výrok z roku 1966, že „řešení otázek, které klade parapsychologie, je třeba zřejmě hledat jinde než v oblasti elektromagnetismu.“

 

FOTOGRAFIE NEVIDITELNÉHO

Kirlianova fotografieSnaha zachytit to »neviditelné« kolem člověka je stará více než sto roků. Dr. Zdeněk Rejdák informoval v jednom z minulých čísel REGENERACE o pokusech v Čechách za Rakouska- Uherska, které prováděl matematik a fyzik Bartoloměj Navrátil a o nichž referoval v roce 1889 v Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky. V roce 1911 dr. Walter J. Kilner z londýnské Nemocnice sv. Tomáše předpokládal, že aura okolo lidského těla by se dala využít v oboru lékařské diagnostiky. Publikoval knihu s názvem Lidská atmosféra, ve které popsal metodu, podle níž by bylo možné učinit auru viditelnou i lidem, kteří nejsou obdařeni zvláštními schopnostmi. Postup byl jednoduchý: za jasného světla se na několik minut upřeně zahleděl do dikyanidového barviva rozpuštěného v alkoholu a potom pohlédl na nemocného. Temné oblasti potom indikovaly vnitřní poruchu. Dr. Silvestr Prát, pražský akademik, jeho metodu úspěšně využíval ve 30. letech dacátého století.

Jiným způsobem přistoupil k tomuto problému ruský vědec Semjov Davidovič Kirlian spolupracující se svou ženou Valentinou v ruském Krasnodaru. Byl zaměstnán v místní nemocnici jako vedoucí mechanik a specialista na elektrické přístroje. Nejprve použil k experimentům vlastní ruku. Fascinován tím, co zjistil, pokračoval za pomoci své manželky v dalších pokusech. Fotografovali ruce a nohy svých spolupracovníků a mnoha živých i neživých objektů. První shrnující výsledky »zveřejnil« v roce 1939.

Byly to fotografie lidské ruky a jiných částí těla, které pořídil zvláštní metodou, a byly dokonale úchvatné. Svůj postup založil na elektrických vysokonapěťových výbojích, které existují okolo tělesného povrchu. Při vysokých frekvencích přikládal na citlivé části těla, nejčastěji na ruce, fotografický film. Výsledek byl opravdu vzrušující: na snímcích se kolem běžně viditelného obrysu objevovaly paprsčité výboje různé intenzity. Kirlian později rozšířil svůj záběr na fotografie rostlin, kde se výsledky zdály ještě zajímavější – právě proto, že šlo o »neinteligentní « rostliny. Zdeněk Rejdák ve své knize Perspektivy telepatie píše: „Někdy koncem šedesátých let se začalo po celém světě psát o tzv. Kirlianově jevu.“ Ze slov »na konci šedesátých let« je tedy patrné, že sověti téměř třicet let tajili úžasný objev, který učinil krasnodarský vědec. Pro někdejší SSSR to bylo ovšem příznačné.

Kirlian pokračoval ve svých experimentech i po druhé světové válce, kdy již používal výhradně barevné filmy. Po světovém zveřejnění tohoto jevu na jeho experimenty navázali především v USA. Známá psycholožka Thelma Mossová se v roce 1971, kdy se dozvěděla o existenci tohoto druhu fotografií poprvé, rozhodla odjet do SSSR studovat alespoň literaturu. Jejího příkladu následovali proslulý Stanley Krippner a jeho kolega William Tiller ze Stanfordské univerzity, na níž pak od roku 1972 s principem Kirlianovy fotografie samostatně experimentovali.


DISKUSE

Lidé, kteří o sobě tvrdí, že vidí lidskou auru, jsou často dotazováni na podobnost svých vizí s tím, co poskytuje Kirlianova fotografie. Většina z nich se kloní k názoru, že v případě Kirlianovy fotografie se jedná o smyslový záznam, postrádající interferenci mezi smyslovou zkušeností a skutečností. Ti, kteří vidí i auru rostlin a stromů, ji popisují jinak, než jak ji ukazuje Kirlianova fotografie. Arthur Ellison, britský profesor elektrotechniky, vysvětluje Kirlianovu fotografii čistě fyzikálně. Podle něj po zvýšení elektrického napětí na dostatečnou úroveň dochází k ionizaci molekul kolem prstů a Kirlianovy fotografie zachycují světlo emitované při tomto procesu. Barvy podle něj závisejí na tom, jaké chemické látky výboj zasáhne. Roli přitom podle něj hraje až třicet proměnných veličin. Nic z toho ovšem nemění na skutečnosti, že k tomuto druhu snímků chovají velký obdiv a vnímají je jako mezník, vybočení z ryze materiálního chápání světa.


OTAZNÍKY KOLEM AURY

Kirlianova fotografieV roce 1976 se v časopise Science objevil první kritický článek. Později začaly kritické hlasy přibývat. Na experimentech začalo být požadováno vědecké kritérium opakovatelnosti, které však neplatilo vždy. Postupem doby se pro mnohé počáteční nadšence ze senzace stala běžná banalita, zajímavá sice, ale jen »fyzikální«.

Dr. Rejdák v citované knize dále uvádí: „Mnozí jásali, že se konečně podařilo vyfotografovat auru. Nic takového se nestalo. Zobrazení na fotografickém materiálu je výsledkem interakcí mezi vysokonapěťovým a vysokofrekvenčním elektrickým polem a zobrazovaného předmětu. Nic víc. Tuto tzv. auru dostaneme, když za stejných podmínek provedeme zobrazení třeba pětikoruny. Jiní zase mohli věřit, že tím je potvrzeno, že všechno září. Rozdíl mezi zářením – koronárním výbojem organických a anorganických látek – spočívá v tom, že koronární výboje okolo anorganických látek jsou svým způsobem homogenní, zatímco u organických objektů jsou silně variabilní.“

Parapsychologie přinesla celou řadu pozoruhodných jevů a ukázala, lépe řečeno prokázala úžasné možnosti, dřímající kdesi hluboko v člověku. Jen málo z toho ovšem je tak efektní, jako fotografie neviditelného, ať už to »neviditelné « nazveme aura, bioluminiscence nebo interakce. Fotografie, které poprvé udělal ruský vědec za éry stalinského teroru a které se staly fenoménem: Kirlianova fotografie.

 

Související články

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival